Styremøtereferat

STYREMØTEREFERAT 2019

Styremøte 29.01.19

Styremøte 22.02.19

Styremøte 05.03.19

Styremøte 09.04.

19Styremøte 04.06.19

Styremøte 02.10.19      

Styremøte 13.11.19

Styremøtereferat

 

Breivikeidet utviklingslag Dato 08.03.18
Referent: Åshild L. Kl 19.00 -21.30
Innkalt:

Eskil Hansen, Åshild Lingrasmo, Kim Skog, Øyvind Grunnvåg, Erwin Wold og Svein Børre Haugli, Beate Nilsen

 

Meldt forfall:

Øyvind Grunnvåg og Beate Nilsen

 

 

Sak nr.  Sak Kommentar og behandling Oppfølging
Gjennomgår forrige referat.  
5/18 Oppdater Brønnøysundregisteret

 

 

Logget på og oppdatert Brønnøysundregisteret

Åshild

 

 

 

 

 

6/18 Påmelding årsmøte hovedstyret 17-18.03.18

 

Kort påmeldingsfrist. Meldt på Åshild og Kim. Det viser seg nå at Kim ikke kan. Avbestilles Kim

 

 

 

7/18  Årsmøtepapirene sendes hovedstyret.  Når registreringsmelding fra Brreg kommer sendes alt inn til HS før 15.03.18. Åshild
8/18 Fellesbrev fra utviklingslagene i Ullsfjorden, til fylkeskommunen angående Ullsfjordforbindelsen. På fellesmøte med Sjursnes utv ble vi enige om å sende et felles brev. Jøvik og Lakselvbukt ble og med og brevet er også sendt til alle fylkespolitikerne. Brevet skrevet av Torgeir, Sjursnes utv. Åshild
9/18 Neste møte torsdag 5/4-18 Innkalling over påske Eskil

imagesQ5PFTNEEStyremøte i Breivikeidet utviklingslag 19.01.2017 kl 18.00

Til stede: Tor-Ivar Nymo, Øyvind Grunnvåg og Åshild Lingrasmo.

Erwin Wold, Kurt Kjelden og Svein Børre Haugli har meldt forfall.

Sak 1/17:

Mottatt mail fra Tromsø kommune v/A.Elvevold, vedrørende beboeroversikten. Denne  må oppdateres på nytt da de ønsker kun adresser øst for Hov vegkryss. I tillegg ønsker de at vi uthever navnene på de boliger som ligger innenfor 1000-års skredsonen. Dette gjøre, men vi synes egentlig ikke det er vår oppgave å sortere dette. Både kommunen og politiet kjenner adresseregisteret, samt at de har skredsonekartene.

Sak 2/17:

Mottatt mail fra aksjonsgruppe ”vi som ikke vil ha oppdrettsanlegg i Ullsfjorden”. De har skrevet et åpent brev til Havforskningsinstituttet, som de ønsker utviklingslagene skal støtte. Dette diskuteres, og vi støtter dette enstemmig. Utviklingslagets styre er imot at det skal bygges oppdrettsanlegg i Ullsfjorden, og blir en viktig sak for oss å jobbe med fremover.

Sak 3/17:

Mottatt ny høringsuttalelse vedrørende bruksendring golfparken – søknad om dispensasjon fra Motorferdselloven – snøscooter. Besvarelse sendt på mail

Sak 4/17:

Årsmøte var tidligere planlagt til 08.02.17, men flyttes til torsdag 09.02.17 kl 19.00 på Samfunnshuset. Åshild ordner innkalling og årsmelding. Øyvind ordner regnskapet. Mottatt nye maler regnskap fra Hovedstyret. Skriver ut oversikt styret til valgkomiteen. Melder dato til hovedstyret.

Logger inn i nettbank og utfører en del betalinger, som er utlegg fra 2016.

Møtet avsluttet kl 22.00

Referent: Åshild


Reklame