Breivikeidet utviklingslag innkaller herved til årsmøte onsdag 14. februar 2018 kl 19.00 på Breivikeidet samfunnshus

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet
må være styret i hende innen: 13.02.2018

Velkommen!

Årsmøte
Breivikeidet Utviklingslag
14.februar 2018

Saksliste:
Sak 1. Valg av ordstyrer, møtereferent og to til å underskrive protokollen.
Sak 2. Godkjenning av innkalling.
Sak 3. Årsmelding.
Sak 4. Revidert regnskap
Sak 5. Innkommende saker. .
( Andre saker som fremmes av styret, av medlemmer eller av arbeids -grupper. )
Sak 6. Forslag til arbeidsplan og budsjett for kommende år,
etter forslag fra styret
Sak 7. Valg av leder.
Sak 8. Valg av styremedlemmer / varamedlemmer.
Sak 9. Valg av revisor.
Sak 10. Valg av valgkomite.

Årsmelding
For beretningsåret 2017

Styret har i beretningsåret bestått av:

Leder: Tor-Ivar Nymo Tlf.nr. 90677135 tor.ivar.nymo@ gmail.com
Nestleder: Erwin Wold Tlf.nr. 48999844 erwin.wold@gmail.com
Styremedlem: Øyvind Grunnvåg Tlf.nr. 47253767 oyvindgrun@gmail.com
Styremedlem: Åshild Lingrasmo Tlf.nr. 91332153 aa_lingrasmo2@hotmail.com
Styremedlem: Kim Skog Tlf.nr. 40454429 Kim.sandre.skog@gmail.com
Varamedlem: Svein Børre Haugli Tlf.nr. 90643521 Svein.borre.haugli@gmail.com
Varamedlem: Beate Nilsen Tlf.nr. 41219987 Bnilsen80@gmail.com
Ungdomsrepresentant: Navn på ungdomsrepresentant Tlf.nr. 00 00 00 00 e.postadresse

Breivikeidet utviklingslag breivikeidetutviklingslag@hotmail.com

Valgkomite:
Magne Nymo Tlf.nr. 90894237 magne.nymo@gmail.com
Tom Rune Nilsen Tlf.nr. 95729212 tom.rune@live.no

Revisor:
Magne Nymo Tlf.nr. 90894237 magne.nymo@gmail.com
Kjell Klæbo Tlf.nr. 90525647

– Det har vært avholdt 6 styremøter
– Det har vært deltatt på 3 fellesmøter
– Det har vært avholdt 1 folkemøter/ bygdemøter
– Det har vært deltatt på årsmøte hovedstyret.
– Det har vært deltatt på orienteringsmøte m/Statens vegvesen og Tromsø komm. ang. reguleringsplan for E8 Ramfjord- østre trase

Styret har i 2017 mottatt til behandling:
Arealplaner: 0
Reguleringsplan: 3
Høringsuttalelser: 3
Fradelingssaker: 0
Skriftlige henvendelser fra innbyggere: 0
Andre saker: 28

Arbeidsplan 2017

1. Kirkegården:
Arrangerte dugnad torsdag 15.juni kl 18.00 med godt oppmøte, noe som gjorde at arbeidet gikk raskt unna. Etterfulgt av hyggelig kaffepause. Ordnet lyslykter i klokketårnet på jul- og nyttårsaften.
2. Telefondekning/DAB oppfølging
Tatt opp på fellesmøte med Sjursnes utviklingslag. Telenor har tidligere avslått å gjøre tiltak for å bedre forholdene. Må jobbes med videre.
3. Fv 91, oppfølging:
Ikke skjedd noe mer vedrørende ny veg.
Ullsfjordforbindelen: Ikke noe klart vedrørende denne enda.
4. Moenden:
Ingen endringer der, men følges opp vedrørende borringene og ny bru på Fv51 i reguleringsplanen for Fv91.
5. Utfarsparkering:
Det er planlagt utfartsparkering langs FV91 ved Tepphaugelva og under Stormheimen ved nytt vegkryss mot Fv51. Riggområder til Fv91 bygges om til parkeringsområder, når/dersom denne kommer. Utfartsparkering ved Vartavarhaugen (Hamperokken) er under planlegging med kommunene og Grunneierlaget.
6. Oppdrettsanlegg i Ullsfjorden, oppfølging.
Etter deltakelse på flere møter, en del kommunikasjon med motstandsaktører og andre utviklingslag, ble det skrevet flere brev og avisartikler. Etter et massivt trykk mot universitetet trakk disse seg ut av prosjektet, samt flere aktører, og oppdrettsanleggutbyggingen ble stoppet. Detter er i tråd med den godkjente Kystsoneplanen.

Øvrige saker:
– Beboeroversikt sendt Tromsø kommune v/A.Elvevold, samt til politiet. Denne gang kun fra Hov vegkryss og ned mot sjøen. I tillegg boliger innenfor 1000-års skredsonen. Tenker at dette ikke er vår oppgave videre da kommunen, og politiet, kjenner adresseregisteret, samt at de har skredsonekart.
– Ny høringsuttalelse vedrørende bruksendring golfparken – søknad om dispensasjon fra Motorferdselloven – snøscooter.
– Mail fra hovedstyret ang. søppelryddeaksjon. Tromsø kommune har satt opp roder i bynære områder, hvor det kan søkes om rydding av søppel mot betaling kr 5000,- Hovedstyret oppfordrer distriktene om å danne egne roder og søke om midler, for å markere behov til Tromsø kommune. Fristen var gått ut i år før vi fikk saken, og må sees på til neste år.
– Mottatt høringsplan Barnehagebehovsplan 2017 – 2020. Ingen merknader.
– Mail fra Remix om søppelryddeaksjon, hvor vi kan hente hansker og sekker for å rydde i nærområdet. Da det pr dd ikke følger med midler, ser vi ikke at vi har mulighet nå.
– Mottat på årsmøtet til HS, rapport ang. fylkeskommunale og kommunale veger. Dette er gamle rapporter og vi skulle notere hva som er gjort og ikke gjort til nå. Ikke besvart.
– Folkemøte på Sjursnes 05.04.17 vedrørende vannkraftutbygging i Ullsfjorden.
– Mottatt kommunedelplan for vann og avløp . Varsel om oppstart og offentlig ettersyn av forslag til planprogram. Angår kun bynære områder.
– Mottatt høring fra Tromsø kommune, kultur og idrett, vedrørende samiske stedsnavn, grendenavn.
– Innkalt til høstmøte med Hovedstyret vedrørende vedtektene. Dette ble avlyst pga få påmeldte.
– Forespørsel om å distribuere invitasjon til Ullsfjordtoktet.. Plakat hengt opp flere plasser.
– Mottatt invitasjon til Snakk med ordføreren, og datoer var i juli. Ikke besvart pga ferietid.
– Mottatt fra Tromsø kommune Reguleringsplan for E8 Ramfjord – østre trase- underretningsbrev offentlig ettersyn. Deltatt på orienteringsmøte. Ingen innsigelser.
– Tromsø kommune har fått ny beredskapsrådgiver, Leikny Bakke Lie. Hun ble invitert til møte og fikk orientering om Breivikeidet, og våre utfordringer her ved ras og rasfare. Hun byttet SIM-kort i satellitt-telefonen, og denne er nå flyttet til Arild Sørensensen. Den nye beredskapsrådgiveren ønsket tilsendt beboeroversikt og beredskapsplan, og dette ble gjort.
– Invitasjon fra Naturvernforbundet til oppdrettsseminar. Ingen påmeldes.
– Tromsø kommune ber om innspill til Marin og Maritim næringsplan. Planen gjennomgått og vi har ingen innspill. Kystsoneplanen dekker det som angår oss.
– Innrapportert aktivitetsplan.
– Mottatt søknad fra Breivik IL om tilskudd kr 4000,- til innkjøp av grus til vegen inn til samfunnshuset. Da dette er bygdas viktigste samlingssted, og vegen er dårlig etter noe gravearbeid ved Høgsandmelvegen, bevilges dette.
– Fellesmøte med Sjursnes utviklingslag og vi har mange felles saker vi kan fortsette og jobbe med.

Revidert regnskap

Regnskap utleveres på årsmøtet.

Forslag til arbeidsplan og budsjett for 2018

– Kirkegården, dugnad, lys i klokketårnet jul/nyttår.
– Telefondekning/DAB oppfølging
– Fv91, oppfølging
– Moenden
– Utfartsparkering
– Turistene – behov?

– Budsjettforslag for 2018, utleveres på årsmøtet.

Reklame

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s